Giỏ hàng

WHOLE CAKE

Vui lòng đặt bánh trước 02 ngày

Please place your order at least 2 days in advance

Với đơn hàng đặt bánh trước 1 ngày hoặc bánh lấy trong ngày, vui lòng liên hệ số hotline 0931224334 (iMess) hoặc trang facebook của cửa hàng The Vagabond Pâtisserie

Same day delivery for orders in Saigon for select cakes. Call 0931-224-334 to order or facebook The Vagabond Pâtisserie

Bánh tặng kèm dao nhựa cắt bánh, vỉ nến 10 cây và cờ cắm ghi lời chúc trên bánh

Every cake include complimentary knife, set 10 of stick candles and messenger flag on cake

Giá bánh chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển (nếu có)

The price does not include VAT and shipping fee