contact

The Vagabond Pâtisserie Café

fine desserts . gourmet tea . specialty coffee

_

Chi nhánh Quận 1: 9 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1 (Số điện thoại: 0931224334)

Chi nhánh Quận 7: 118 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7 (Số điện thoại: 0767224334)